top of page
Search
  • Writer's pictureMitra Assi

هنوز

هنوز باور من در هوای یک خواب است

در اسمان وجودت هنوز مهتاب است

هنوز باغ و سپیدار ها پریشان اند

قناری در قفس افتاده در تب و تاب است

هنوز خرمن زرد خزان می لرزد

و چشم دختر آشوب شهر تالاب است

هنوز نام ترا کوچه باغ می خواند

هنوز بغض گرفته ترانه بی تاب است

هنوز پارۀ از تو کنار من جاریست

و حجم رود بدون تو سخت بی آب است


به مناسبت21مین سال شهادت عاصی

7 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page