top of page
Search
  • Writer's pictureMitra Assi

جستجو


دنبال سایه‌ای تو در کوچه‌ها بگردم

دیوانه مثل مجنون اصلن چرا بگردم؟

دور از خود و دلِ خود در این مسیر تنها

با دست و پای لرزان ، بر ردِ پا بگردم

رفتی بهانه کردی؛ دل شکوه‌های ما را

در فکر راه برگشت از نا کجا بگردم

در پشت در گذارم یک شاخه گل برایت

من منتظر بمانم، دوری تو تا بگردم‌

خاموشی و خموشم؛ تا چند بی‌صدایِ؟

باری گلوی من شو تا من صدا بگردم


0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page