top of page
Search
  • Writer's pictureMitra Assi

بال پرواز

گره افتاده در کارم به مشکل باز می‌گردد

تمام دیدنی هایم چنین آغاز می‌گردد


به سر دارم سر پرواز با تو تا بلندی‌ها

که گر بالی شوی بال مرا پرواز می‌گردد

کنارم باش همراه عزیز و هم‌صدای من

که با تو هر صدا‌ی خفته‌ام آواز می‌گردد

بگوشم بادها پیغام بر گشتت آوردند

دو چشمم بر سر راهت نشسته، باز می‌گردد

تمام غصه‌هایم را حضورت آب می‌سازد

ترنگ و تار آوازت برایم ساز می‌گردد

13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page