top of page
Search
  • Writer's pictureMitra Assi

اگر پرسند

اگر پرسند دوزخ چیست

بگو یک سرزمینی هست

که مردم روز صد ها بار میمیرند

میسوزند و میسازند

بگو یک سرزمینی هست

که اشک چشم هایی مادران و کودکانش

جاری جاریست و هرگزخشک نمی گردد

بگو آنجا جوانمرگی مُد است و

پیر در گیر است

بگو آنجا خبرازمرگ و خون و آتش و دود است

سرخط هر خبر روز

انتحار، کشته شدن، اختطاف، دربدری

و نگهبانانش همه را

درس ”عادت“ میدهند

در س عادت به مردن، به تحمل کردن

اگر پرسند دوزخ چیست

بگو یک سرزمینیست که درآنجا

روان آدمیت خاک گشته

و دستان نگهبانان شان همدست است

با لشکر شیطان!


0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page