top of page
  • Writer's pictureMitra Assi


خو کرده ام به بوی تن ات مادر

با رنگ خاص پیرهن ات مادر

بوی تو کودکی مرا دارد

بوی خوش وطن، وطن ات مادر

زیباست وقتی میشنوم با مهر

«گل دخترکم!» از دهن ات مادر

آرامشی به من دهد هر حرف ات

چون گوهر است هر سخن ات مادر

دست تو سایه بان سرم بادا

ای من فدات، فدا «من» ات مادر  • Writer's pictureMitra Assi

گل حضور تو

سرمای مرا نوبهار میسازد

کی گفته است

با یک گل بهار نگردد؟


3 views0 comments
  • Writer's pictureMitra Assi

پاییز بود

آمدی

پاییز بود

رفتی

میان آمدن و رفتنت دو روز نبود

چه شاعرانه آمدی

چه سوگوارانه رفتی4 views0 comments
bottom of page